Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ1.   POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1
Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady i warunki świadczenia usług drogę elektroniczną przez Operatora Serwisu.

1.2
Niniejszy Regulamin umieszczony jest na stronie internetowej www.norisknofun.pl i dostępny jest w formie umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią, w tym pobranie, utrwalenie, odtwarzanie lub wydrukowanie.

1.3
Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.

1.4
Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.5
Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza obowiązek stosowania się każdego Użytkownika Serwisu do warunków niniejszego Regulaminu.

1.6
Niniejszy Regulamin określa:

1.6.1
Rodzaj, zakres i warunki świadczenia przez Operatora Serwisu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.norisknofun.pl

1.6.2
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1.6.3
Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1.6.4
Tryb postępowania reklamacyjnego.

1.7
Użytkownik Serwisu poprzez akceptację niniejszego Regulaminu przyjmuje do wiadomości i akceptuje zakaz dostarczania za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, wprowadzającym w błąd bądź zawierających jakiekolwiek informacje bądź dane, mogące wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemów informatycznych, w szczególności wirusy komputerowe i tym podobne dane. W przypadku dostarczenia takich treści przez Użytkownika Serwisu, Operator Serwisu uprawniony jest do zablokowania Użytkownikowi Serwisu dostępu do Serwisu oraz uprawniony będzie do korzystania ze wszelkich środków prawnych w przypadku poniesienia szkody przez Operatora Serwisu.

1.8
We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawne.2.   DEFINICJE

2.1
Użytkownik Serwisu – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w jakimkolwiek zakresie.

2.2
Serwis – strona internetowa www.norisknofun.pl zawierająca narzędzia informatyczne umożliwiające zapoznanie się z treścią produktów ubezpieczeniowych oraz zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w Serwisie w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną.

2.3
Regulamin – niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

2.4
Operator Serwisu – Daniel Płudowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PUTECH Daniel Płudowski z siedzibą ul. Królowej Marysieńki 21/108A, 02-954 Warszawa, NIP: 5252186159 , REGON: 147215695

2.5
Produkty Ubezpieczeniowe – ubezpieczenie oferowane przez Ubezpieczyciela pokrywające ryzyka pozostające w zakresie warunków tych ubezpieczeń i opisane szczegółowo w Serwisie.

2.6
Ubezpieczyciel – AXA TUiR S.A.

2.7
Usługi – usługi świadczone przez Operatora Serwisu za pośrednictwem Serwisu wskazane w niniejszym Regulaminie.3.   RODZAJE, ZAKRES I WARUNKI USŁUG

3.1
Za pośrednictwem Serwisu, Operator Serwisu świadczy drogą elektroniczną usługi określone poniżej:

3.1.1
Dostęp do informacji o produktach ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym do ich opisu, opisu ryzyk i zakresów świadczeń oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

3.1.2
Dostęp do informacji o ryzykach związanych z aktywnością fizyczną.

3.1.3
Możliwość zawarcia za pośrednictwem Operatora Serwisu i przy wykorzystaniu Serwisu umowy ubezpieczenia w zakresie wybranym przez Użytkownika Serwisu.

3.2
Za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik Serwisu może zawrzeć umowę ubezpieczenia w swoim imieniu bądź na rzecz osób trzecich. Dla zawarcia umowy ubezpieczenia niezbędne jest wykonanie następujących czynności przez Użytkownika Serwisu:

3.2.1
Skorzystanie z określonego formularza znajdującego się w Serwisie

3.2.2
Podanie danych niezbędnych dla zawarcia umowy ubezpieczenia wskazanych w określonym formularzu.

3.2.3
Wybranie określonego zakresu ubezpieczenia.

3.2.4
Dokonanie płatności za pośrednictwem systemu rozliczeń płatności on-line.

3.3
Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Operator Serwisu informuje, iż usługi świadczone przez Operatora Serwisu w związku z umowami ubezpieczenia stanowią wyłącznie usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczoną zgodnie z postanowieniami Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Operator Serwisu nie odpowiada za świadczenia, do których zobowiązany będzie Ubezpieczyciel zgodnie z daną umową ubezpieczenia, w tym za odmowę lub wypłatę określonych świadczeń.4.   WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU

4.1
Dla umożliwienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika Serwisu wymagane jest:

4.1.1
korzystanie z przeglądarek internetowych Chrome, Firefox, Safari oraz Internet Explorer (od wersji 9).

4.1.2
włączona obsługa JavaScript i cookies.

4.2
Serwis dostępny będzie również dla urządzeń mobilnych i ma charakter responsywny.

4.3
Operator Serwisu nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Serwisu w przypadku braku spełnienia przez Użytkownika Serwisu wymagań technicznych określonych powyżej oraz nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu bądź błędy w działaniu Serwisu wynikające z takich okoliczności bądź też wynikających z indywidualnych ustawień systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych, oprogramowania antywirusowego zainstalowanych na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik Serwisu korzysta z Serwisu, w tym urządzeń mobilnych.

4.4
Informacje dotyczące cookies znajdują się w Polityce Prywatności regulujące kwestie wykorzystywania cookies w działalności Serwisu. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie i związanym z wykorzystywaniem cookies odpowiednie zastosowanie będą miały postanowienia zawarte w Polityce Prywatności.

4.5
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Dotpay.pl5.   WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1
Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.2
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika Serwisu z usług świadczonych przez Operatora Serwisu. Na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.

5.3
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zakończenia korzystania przez Użytkownika Serwisu z usług świadczonych przez Operatora Serwisu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Poprzez zakończenie korzystania przez Użytkownika Serwisu z usług świadczonych przez Operatora Serwisu rozumiane jest:

5.3.1
Opuszczenie Serwisu bez zawarcia umowy ubezpieczenia.

5.3.2
Zawarcie umowy ubezpieczenia, a następnie opuszczenie Serwisu.6.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6.1.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.2.
Dla zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu podanie wymaganych w określonych formularzach danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, zawarcie umowy ubezpieczenia będzie niemożliwe. 6.3.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika Serwisu przez Operatora Serwisu w celach marketingowych oraz statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolne.

6.4.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika przez AXA TUiR S.A. oraz podmioty powiązane lub działające w imieniu AXA TUiR S.A. dla celów związanych z zawartą umową ubezpieczenia

6.5.
Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz do ich poprawiania,w tym do ich usunięcia.

6.6.
Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu.

6.7.
We wszelkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.7.   TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

7.1
Każdy Użytkownik Serwisu uprawniony jest do składania reklamacji w związku z Serwisem lub Usługami.

7.2
Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@norisknofun.pl

7.3
Dla swojej skuteczności reklamacja powinna zawierać:

7.3.1
Dane osoby składającej reklamację (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej)

7.3.2
Wyjaśnienie sytuacji bądź okoliczności stanowiących podstawę zgłaszania reklamacji.

7.4
Reklamacje nie zawierające danych wskazanych w ust. 7.3 powyżej nie zostaną rozpatrzone.

7.5
Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania.

Informacja o wyniku reklamacji zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej podany w zgłoszeniu reklamacji.8.   WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1
Operator Serwisu nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności wynikające z awarii systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania bądź na skutek błędów w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych

8.2
Operator Serwisu nie będzie ponosił jakiekolwiek odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Operatora Serwisu.

8.3
Z przyczyn technicznych lub ze względów na bezpieczeństwo świadczonych usług Operator Serwisu może zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu.

8.4
Operator Serwisu nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikłe zdziałania szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego dostępu do Serwisu z przyczyn, za które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi Operator Serwisu.

8.5
Operator Serwisu nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku podania przez Użytkownika Serwisu danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym. Za skutki podania takich danych, odpowiedzialność ponosić będzie wyłącznie Użytkownik Serwisu podający takie dane.9.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1
Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, zostanie on opublikowany w Serwisie po dokonaniu takiej zmiany i w tej formie doręczony Użytkownikom Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika Serwisu po wprowadzeniu zmian będzie rozumiane jako akceptacja takich zmian.

9.2
W przypadku braku akceptacji postanowień niniejszego Serwisu, Użytkownik Serwisu powinien opuścić Serwis.

9.3
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 grudnia 2013 r

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close